Ekosysteemit ovat digitaalisen busineksen uusi kivijalka

Updated: May 18, 2018

Osana API-talous101 -kirjan kirjoittamista ekosysteemejä käsittelevä luku tipahti minun tehtävälistalle (omasta halustani). Kirjan sisällysluettelo ja pari lukua on avattu maistiaisiksi jo hetken aikaa sitten. Päätin laittaa hieman ajatuksia ekosysteemeistä osaksi API-talous aiheisia kirjoituksiani LinkedIniin. Olen kiitollinen palautteesta ja ajatuksista tähän liittyen. Tarkempi aiheen käsittelyä sitten itse kirjassa.

Pöhinää ja hypetystä


Ekosysteemit ovat nousseet viimeisen parin vuoden aikana esiin useissa keskusteluissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ekosysteemejä tunnutaan nähtävän joka puolella - osa on todellisia ja osa hypeä ilman tosiasiallisia onnistumisen mahdollisuuksia. On innovaatioekosysteemejä, teollista ekosysteemiä ja markkinointiekosysteemejä.

Ekosysteemi on hähmyisempi käsite ja siksi monesti puhe kääntyy konkreettisemman alustan suuntaan, mutta niiden välillä on selkeä yhteys, joka on hahmotettavissa kuvan 1 mukaisesti.

Kuva 1: Perinteisen alustakeskeisen ekosysteemin elementit. Esimerkkejä tämäntyyppisistä alustoista ja ekosysteemeistä on Applen iOS ja Mozilla Firefox selain. Lähde: Tiwana, Amrit, Benn Konsynski, and Ashley A. Bush. 'Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics', Information Systems Research, vol. 21/no. 4, (2010), pp. 675-687.


Ohjelmistoekosysteemi on rajapintoihin perustuvan ekosysteemin läheinen sukulainen, koska ohjelmistojen kehitys on siirtymässä yhä enemmän web-rajapintojen hyödyntämiseen. Alustakeskeisessä ekosysteemissä hallitsee omistaja, joka koordinoi ja kehittää resursseja antaen ne toisten käyttöön yhteistyössä tapahtuvan arvonluonnin työkaluiksi. Keskeinen teknologinen resurssi on itse alusta, joka voi olla esimerkiksi ohjelmisto, järjestelmäarkkitehtuuri tai jopa protokolla. Teknologisesta näkökulmasta tekninen alusta voi olla itsenäinen ohjelmisto, työpöytäsovellus mutta yhtä lailla muiden ohjelmistojen ja palveluiden kanssa integraation salliva kuten esimerkiksi Google Maps tai Eclicpse. API:t ovat yhä enemmän osa erilaisten ekosysteemien alustojen teknisiä rajaresursseja.


Rajaresurssit?


Rajaresurssit määrittää ekosysteemin avainpeluri (keystone player), joka omaa suurimman vaikutusvallan. Rajaresurssien tehtävä on mahdollistaa avainpelurin kyky kontrolloida ja vaikuttaa siihen mitä ekosysteemissä tapahtuu hyötyen samalla 3. osapuolen kehittäjien työstä. Lisäksi rajaresurssien avulla minimoidaan koordinaation tarve 3. osapuolen kehittäjien ja avainpelurin välillä.


Rajaresursseja voidaan nähdä olevan kahden tyyppisiä: teknisiä ja sosiaalisia. Teknisiä rajaresursseja ovat esimerkiksi API:t, SDK:t, kokonaiset kehitysympäristöt, debuggaustyökalut ja kääntäjäohjelmistot, joiden avulla alustan arkkitehtuuria paljastetaan ja laajennetaan. Esimerkkejä sosiaalisista rajaresursseista on ohjeet ja oppaat, dokumentaatio, IPR sopimukset, koulutusmateriaalit ja online foorumit. Sosiaalisten rajaresurssien tehtävä on siirtää tietoa osapuolten välillä sekä mahdollistaa vuorovaikutus avainpelurin ja kehittäjien välillä.


Miten API-talous sitten eroaa perinteisestä alustaekosysteemistä?


API- talouden ekosysteemi eroaa perinteisestä alustaekosysteemistä hallinnan suhteen. API- talouden ekosysteemissä uusia palveluita syntyy koko ajan eri yritysten rajapintojen yhdistelminä. Mikäli jonkun API:n käyttö tulee kalliiksi tai muuten sopimattomaksi käyttää, siirrytään toisen API:n käyttöön. API-talouden ekosysteemin moninaisuuden voi todeta markkinoille syntyneiden API-katalogien avulla, kuten esimerkiksi Programmable web (yli 19 000 API:a), apis.io (1128 API:a), RapidAPI ja APIs.guru OpenAPI directory.


API-katalogit sisältävät osittain samoja rajapintoja ja toimivat samalla myyntikanavana. Lyhyesti sanottuna API-talouden ekosysteemissä rajapinnat ovat keskiössä (alustan sijasta) mahdollistaen uudenlaisen arvonmuodostuksen ulkopuolisten partnerien, kilpailijoiden sekä erilaisten verkkoyhteisöjen ja asiakkaiden kanssa. API- talouden ekosysteemissä on monia alustoja, joiden rajapintoja hyödynnetään ristiin rastiin osana palvelun kehitystä. API-talous ilmenee alustojen ulkoreunoilla ja välillä.
Alustaekosysteemissä kehittäjät ovat enemmän alustan omistajan armoilla verrattuna API- talouden ekosysteemiin. Toisaalta globaalin API-ekosysteemin voi nähdä muodostuvan useasta monisivuisesta alustasta (multi-sided platform), koska sille on ominaista  alustan omistajan vähäisempi kontrolli, usean toimijan keskinäinen kilpailu yhteisistä kuluttajamarkkinoista, hintojen vapaa muodostus ja vuorovaikutus toisten toimijoiden kanssa.


Ekosysteemit luovat sitä paljon puhuttua pöhinää tuomalla useita toimijoita ja tuottajia yhteen. Alustat toimivat hunajapurkkeina houkutellen asiakkaat paikalle. Ekosysteemissä toimiminen edellyttää uudenlaisen filosofian omaksumista. Sen sijaan, että pysytään siiloissa  miettien aivan liikaa vain omaa lisäarvoa, pitäisi kerääntyä yhteen pohtimaan ja innovoimaan sitä miten luodaan yhteinen ja kaikille avoin ekosysteemi, johon kaikkien on helppo liittyä.

0 views

©2018 by apitalisti
 

Yhteystiedot

Brändit

Apitalist is registered trademark of APInf Ltd

APIOps is registered trademark of Osaango Ltd and APInf Ltd

Tilaa kirja

API -talous 101 -kirja Alma Talent kaupassa!

Podcast

"Opi tuntemaan API -asiakkaasi" podcast -sarja

Lue lisää!